Мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық архиві

 

 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Мемлекеттік активтермен және сатып алумен жұмыс департаменті туралы

ЕРЕЖЕ

 

 

Жалпы ережелер

 

1. Мемлекеттік активтермен және сатып алумен жұмыс департаменті (бұдан әрі – Департамент) Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Департамент өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы», «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы», Бюджет және Салық кодекстерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

3. Департаменттің құрылымын, штат санын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.

4. Департамент:

- Мемлекеттік активтерге мониторинг жүргізу басқармасынан (бұдан әрі – МАМЖБ);

- Мемлекеттік сатып алу басқармасынан (бұдан әрі – МСАБ) тұрады.

 

2. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

5. МАМЖБ:

5.1. Міндеті:

Мемлекеттік активтерге мониторинг жүргізу.

5.2. Функциялары:

1) өз құзыреті шегінде Министрліктің ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметінің даму жоспарларын, стратегиялық бағыттарын қарау және талдау;

2) Министрліктің қарамағына берілген мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі жиынтық-талдамалық қызметті жүзеге асыру;

3) мемлекеттік активтерді тиімді басқару мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу, сондай-ақ әзірлеуші МАМЖБ болып табылатын немесе МАМЖБ-нің құзыретіне кіретін актілерге қатысты құқықтық мониторинг жүргізу;

4) Министрлікке ведомстволық бағынысты заңды тұлғалардың мемлекеттік активтерді басқару жұмыстарын үйлестіру;

5) мемлекеттік активтерге мониторинг жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік активтерді тиімді және сапалы басқару мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу;

6) корпоративтік хатшылардың есептері негізінде ведомстволық бағынысты ұйымдардың корпоративтік басқаруына талдау жүргізу;

7) Министірлікке ведомствалық бағынысты заңды тұлғалардың басқару жұмыстарын ұйымдастыру;

8) ведомстволық бағынысты ұйымдардың даму жоспарларын қарау және алдын ала бекіту;

9) Министрлікке ведомстволық бағынысты ұйымдардың тиісті есептік жылдың нәтижелері бойынша таза табысын бөлу жөніндегі ұсыныстарды алдын ала қарау;

10) Министрлікке ведомстволық бағынысты ұйымдардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне кіретін мәселелерін қарау;

11) Акционерлік қоғам директорлары кеңестерінің, сондай-ақ  Министрлікке ведомстволық бағынысты жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің Бақылау кеңестерінің қарауына шығарылатын мәселелерді қарау;

12) Министрлікке ведомствовалық бағынысты АҚ, ЖШС және РМК, РММ қызметіне қатысты мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасасу.

6. МСАБ:

6.1. Міндеті:

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу рәсімдерін орындау.

6.2. Функциялары:

1) Министрліктің тиісті қаржы жылына арналған тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (бұдан әрі – Мемлекеттік сатып алу жоспары) әзірлеу, бекітуге дайындау, нақтылау;

2) бекітілген (нақтыланған) Мемлекеттік сатып алу жоспарын заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыру;

3) мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша қажетті құжаттарды (техникалық ерекшелік, жобалау-сметалық құжаттамалар, шарттар) келісу;

4) Ашық конкурс, аукцион, тауарлық биржалар арқылы, бір көзден, баға ұсыныстарын сұрату арқылы тәсілдерімен мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы шешімдерді әзірлеу және оны бекітуге дайындау;

5) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері берген ақпараттар негізінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық құжаттаманы бекітуге дайындау;

6) конкурс арқылы өткізілетін мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық және (немесе) сараптамалық комиссиялардың құрамын қалыптастыру;

7) мемлекеттік сатып алу веб-порталында хабарландыруларды жариялауды қамтамасыз ету;

8) конкурстық және (немесе) сараптамалық комиссиялардың жұмыстарын ұйымдастыру;

9) мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің өнім берушілерімен заңнамада белгіленген тәртіппен жасалатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды әзірлеу, қол қойылуын  қамтамасыз ету, олар бойынша ақпарат жасау және мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыру;

10) Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгіну үшін Министрліктің Заң департаментіне ақпарат беру;

11) мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша заңнамалық және өзге де құқықтық актілерді жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуге қатысу;

12) Басқарманың іс номенклатурасын жүргізу;

13) мемлекеттік сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру және оны жүргізу бойынша өзге де функцияларды жүзеге асыру.

7. Департаменттің құқықтары мен міндеттері:

Департамент:

1) Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстарды Министрліктің басшылығына қарауға енгізуге;

2) Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелерді Министрліктің басшылығымен талқылауға қатысуға;

3) Министрліктің алқа және Министрлік құрған кеңес органдарының отырыстарына қатысуға;

4) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен, аумақтық органдарынан және ведомстволық бағынысты ұйымдарынан мемлекеттік активтерге мониторинг жүргізу және мемлекеттік сатып алу саласында жоспарлар жасау есептерін жүргізу, есепке алуды жүргізу үшін, Департаментке жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау үшін қажетті құжаттарды сұратуға және алуға;

5) Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер ұйымдастыруға және өткізуге;

6) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері, аумақтық органдары мен  ведомстволық бағынысты ұйымдары басшыларының келісімімен нормативтік құқықтық актілер мен басқа да құжаттардың жобаларын дайындау үшін, сондай-ақ оның функцияларына сәйкес Департамент жүргізетін іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру үшін олардың қызметкерлерін тартуға;

7) Министрліктің орталық аппараты мен оның аумақтық органдарының және ведомстволық бағынысты ұйымдарының ұйымдық құрылымын әзірлеуге қатысуға;

8) тиісті органдарда Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелерді қараған кезде Министрліктің мүдделерін білдіруге;

9) Министрліктің жиынтық іс номенклатурасын дайындауға қатысуға;

10) Департамент құжаттарының жинақтауды, есепке алуды, сақталуын және пайдалануын қамтамасыз етуді ұйымдастыруға;

11) белгіленген талаптарды сақтай отырып, Департаменттің құжаттарын дайындауды және Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағатына мемлекеттік сақтауға уақытылы беруді қамтамасыз етуге;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Департаментке жүктелген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

 

3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

 

8. Департамент заңнамалық актілерге, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті өкілеттіктерді иеленеді.

9. Департаментті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын Директор басқарады.

10. Қазақтан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда Департамент директорының орынбасары болады.

11. Директор Департаменттің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін дербес жауапты болады.

12. Кіріс және шығыс хат-хабарлары хаттарын Министр немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның, жауапты хатшы немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның нұсқаумен жібереді, олар белгіленген мерзімдерде міндетті түрде орындалуға жатады.

13. Департамент директоры өз құзыреті шегінде министр мен жауапты хатшыға бағынады.    

14. Департамент директоры құрылымдық бөлімшелердің құрылымы мен штат кестесі бойынша жауапты хатшыға ұсыныстар ұсынады.

15. Директор:

1) өз орынбасарының (бар болған жағдайда) міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

2) Департаменттің құрамына кіретін басқарма басшыларының міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

3) заңдарға және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

16. Департамент директорының орынбасары:

1) өз өкілеттіктері шегінде құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіреді;

2) Департаменттің директоры болмаған кезеңде Департаменттің қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға және өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады;

3) Департамент директоры жүктеген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

17. Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Департаменттің атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге, ведомстволық бағынысты ұйымдарға және аумақтық бөлімшелерге жіберілетін құжаттарға Департамент директоры, ал ол болмаған жағдайда Департамент директорының орынбасары қол қояды.

18. Департамент директоры, оның орынбасары және Департаменттің басқарма басшылары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға міндетті және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауға дербес жауапты болады.

19. Департамент жұмыскерлерінің құқықтары мен міндеттері белгіленген тәртіппен бекітілген лауазымдық нұсқаулықтарда айқындалады.

 

 

____________________

Мерзімді баспасөз басылымдарының міндетті тегін даналарының электрондық архиві

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы
яндекс.ћетрика