E-Archive of Compulsory Free Copies of Periodicals

Қазақстан Республикасының

Ақпарат және қоғамдық даму

министрінің бұйрығымен

бекітілген

2019 жылғы «28» наурыз

№ 30

«Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Жастар және отбасы істері комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Жастар және отбасы істері комитеті (бұдан әрі – Комитет) республикалық мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) мемлекеттік жастар және отбасы саясаты салаларында басшылықты жүзеге асыратын ведомствосы болып табылады.

2. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3.Комитет республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері бар.

4. Комитет өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

5. Комитеттің, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілеттілігі болған жағдайда, Министрліктің актілерімен мемлекет және Министрлік атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар. 

6. Комитет өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Комитет төрағасының немесе оны ауыстыратын адамның бұйрықтарымен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Комитеттің құрылымы мен штат санын Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрінің келісімі бойынша Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.

8. Комитеттің орналасқан жері: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 8-үй, «Министрліктер үйі» ғимараты, № 15 кіреберіс.

9. Комитеттің толық атауы - «Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Жастар және отбасы істері комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.

11. Комитет қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

12. Комитетке кәсіпкерлік субъектілерімен Комитеттің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге құқығы жоқ.

Егер Комитетке заңнамалық актілермен кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

13. Комитет:

1) Жастар саясатын үйлестіру басқармасынан;

2) Отбасы саясатын үйлестіру басқармасынан;

3) Мониторинг және талдау басқармасынан;

4) Ведомствоаралық үйлестіру және өңірлік өзара іс-қимыл басқармасынан;

5) Жобаларды үйлестіру басқармасынан құралады.

2-тарау. Миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттемелері

14. Миссиясы:

мемлекеттік жастар және отбасы саясатын қалыптастыру және тиімді іске асыру.

15) Міндеттері:

1) мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыруға қатысу;

2) Комитеттің құзыретіне жатқызылған қызмет салаларында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыру.

14. Функциялары:

Жастар саясатын үйлестіру басқармасы:

реттеуші:

Министрдің бұйрықтарымен бекітетін тікелей құзыреті болған жағдайда, басқарма құзыреті аясында адам және азамат құқығы мен бостандығына қатысты нормативтік құқықтық актілерден басқа ведомство құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және бекіту;

республикалық жастар форумын өткізу тәртібін және өңірлік жастар форумы туралы үлгілік ережені әзірлеу;

«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын ұсыну тәртібін әзірлеу;

іске асырылатын:

құзыреті аясында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

басқарма құзыреті аясында заңдар мен басқа нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;

басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды әзірлеуге қатысу;

мемлекеттік жастар саясаты саласында салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;

республикалық бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға қатысу;

басқарма құзыреті аясында мемлекеттік сатып алу саласындағы қызметті жүзеге асыру;

басқарма қызметінің мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығын ұсыну жөніндегі комиссияның жұмысын ұйымдастыру;

мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

жастар ұйымдарымен мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша өзара іс-қимыл және ынтымақтастық жүзеге асыру;

мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асырылуын мониторингтеуді және нәтижелерін бағалауды жүзеге асыру;

жастардың волонтерлік қызметінің дамуына ықпал көрсету;

білім және тәрбие беру ұйымдарына мемлекеттік жастар саясаты саласындағы қажетті консультативтік көмек көрсету;

Жастар ұйымдарын дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесінің қызметін заңнамаға сәйкес құру және қамтамасыз ету;

адамгершілік-рухани дамуға бағытталған үкіметтік емес ұйымдардың қызметін үйлестіру және қолдау;

мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру;

жастар мәселелері бойынша республикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

басқарма құзыреті аясында қызмет көрсету актілерін қарау және келісу;

Комитет құзыреті аясында мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының мақсатты индикаторларына, көрсеткіштеріне қол жеткізу, іс-шараларды сапалы және уақытылы орындау бойынша жұмысты қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

Отбасы саясатын үйлестіру басқармасы:

реттеуші:

Министрдің бұйрықтарымен бекітетін тікелей құзыреті болған жағдайда, басқарма құзыреті аясында адам және азамат құқығы мен бостандығына қатысты нормативтік құқықтық актілерден басқа ведомство құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және бекіту;

іске асырылатын:

құзыреті аясында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

басқарма құзыреті аясында заңдар мен басқа нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;

басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды әзірлеуге қатысу;

отбасы саясаты саласында салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;

республикалық бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға қатысу;

басқарма құзыреті аясында мемлекеттік сатып алу саласындағы қызметті жүзеге асыру;

басқарма қызметінің мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

отбасы саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

отбасы саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруға, іске асыруға, іске асырылуын мониторингтеуге және нәтижелерін бағалауға қатысу;

отбасы мәселелері бойынша республикалық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

отбасы саясаты саласындағы үрдістерді жүйелі талдау;

отбасы саясаты саласындағы нормативтік құқықтық актілерді құқықтық мониторингтеуді жүзеге асыру;

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөнiндегi ұлттық комиссиясымен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

отбасылармен жұмысты іске асыратын, үкіметтік емес ұйымдармен, дағдарыстық орталықтармен, олар жүргізетін іс-шараларға тұрақты қатысуды қоса алғандағы өзара іс – қимыл жасау;

отбасылық мәселелер бойынша брифингтер және өзге де жарияланатын іс-шаралар дайындау;

отбасы саясаты мәселелелері бойынша орталық, жергілікті атқарушы органдар және өзге субъектілердің қызметін үйлестіру;

Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөнiндегi өңірлік комиссиялардың қызметін үйлестіру;

басқарма құзыреті аясында қызмет көрсету актілерін қарау және келісу;

Комитет құзыреті аясында мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының мақсатты индикаторларына, көрсеткіштеріне қол жеткізу, іс-шараларды сапалы және уақытылы орындау бойынша жұмысты қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

Мониторинг және талдау басқармасы:

реттеуші:

Министрдің бұйрықтарымен бекітетін тікелей құзыреті болған жағдайда, басқарма құзыреті аясында адам және азамат құқығы мен бостандығына қатысты нормативтік құқықтық актілерден басқа ведомство құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және бекіту;

іске асырылатын:

құзыреті аясында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;

Комитет құзыреті аясында шетелдік әріптестер және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты дамыту;

басқарма құзыреті аясында заңдар мен басқа нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;

басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды әзірлеуге қатысу;

мемлекеттік жастар және отбасы саясаты салаларында халықаралық ынтымақтастықты, оның ішінде халықаралық-құқықтық құжаттар ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасында отбасы мәселелері бойынша халықаралық жобаларды іске асырылуына мониторинг жасау;

мемлекеттік жастар және отбасы саясаты салаларының қызметіне ғылыми және әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру;

мемлекетік жастар және отбасы саясаты саласындағы үрдісті талдауды және болжауды жүзеге асыру;

басқарма қызметінің мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

республикалық бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға қатысу;

басқарма құзыреті аясында мемлекеттік сатып алу саласындағы қызметті жүзеге асыру;

мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруға, іске асыруға, іске асырылуын мониторингтеуге және нәтижелерін бағалауға қатысу;

«Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының қызметін үйлестіру, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджеттік және қаржылық тәртіпті бақылауды қамтамасыз ету;

мемлекеттік жастар және отбасы саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

«Қазақстан жастары» ұлттық баяндамасын дайындау және Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және үйлестіру;

жастар мәселелері бойынша халықаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

мемлекеттік стратегиялық бағдарламалар мен құжаттарды түсіндіру және жылжыту бойынша ақпараттық-насихаттау іс-шараларын ұйымдастыру және жүзеге асыру;

басқарма құзыреті аясында қызмет көрсету актілерін қарау және келісу;

Комитет құзыреті аясында мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының мақсатты индикаторларына, көрсеткіштеріне қол жеткізу, іс-шараларды сапалы және уақытылы орындау бойынша жұмысты қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

Ведомствоаралық үйлестіру және өңірлік өзара іс-қимыл басқармасы:

реттеуші:

Министрдің бұйрықтарымен бекітетін тікелей құзыреті болған жағдайда, басқарма құзыреті аясында адам және азамат құқығы мен бостандығына қатысты нормативтік құқықтық актілерден басқа ведомство құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және бекіту;

әкімдіктердің жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңестердің үлгілік ережесін әзірлеу;

жастар ресурстық орталықтары туралы үлгілік ережені әзірлеу;

іске асырылатын:

құзыреті аясында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

басқарма құзыреті аясында заңдар мен басқа нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;

басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды әзірлеуге қатысу;

мемлекеттік жастар және отбасы саясаты саласында салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;

басқарма қызметінің мәселелері бойынша заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

мемлекеттік жастар және отбасы саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

білім және тәрбие беру ұйымдарына мемлекеттік жастар саясаты саласындағы қажетті консультативтік көмек көрсету;

Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңестің қызметін қамтамасыз ету;

республикалық бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға қатысу;

басқарма құзыреті аясында мемлекеттік сатып алу саласындағы қызметті жүзеге асыру;

мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруға, іске асыруға, іске асырылуын мониторингтеуге және нәтижелерін бағалауға қатысу;

басқарма құзыреті аясында қызмет көрсету актілерін қарау және келісу;

отбасы саясаты мен жастардың адамгершілік-рухани даму саласындағы мүдделі мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

Комитет құзыреті аясында мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының мақсатты индикаторларына, көрсеткіштеріне қол жеткізу, іс-шараларды сапалы және уақытылы орындау бойынша жұмысты қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

Жобаларды үйлестіру басқармасы:

реттеуші:

Министрдің бұйрықтарымен бекітетін тікелей құзыреті болған жағдайда, басқарма құзыреті аясында адам және азамат құқығы мен бостандығына қатысты нормативтік құқықтық актілерден басқа ведомство құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және бекіту;

іске асырылатын:

құзыреті аясында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету;

басқарма құзыреті аясында заңдар мен басқа нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;

басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды әзірлеуге қатысу;

республикалық бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға қатысу;

басқарма құзыреті аясында мемлекеттік сатып алу саласындағы қызметті жүзеге асыру;

жастар және отбасы саясаты салаларындағы Комитеттің бюджетіне ұсыныстарды әзірлеу жұмысын ұйымдастыру, оның ішінде қарастырылған шығындарды нақтылау;

жастар және отбасы саясаты салаларында іс-шаралардың уақытылы орындалуына мониторинг жүргізу;

жастар және отбасы саясаты салаларында үкіметтік емес ұйымдар үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және гранттық қаржыландыру аясында жастар ұйымдарымен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша талдамалық ақпаратты, анықтамаларды, шолуларды әзірлеу;

басқарма құзыреті аясында қызмет көрсету актілерін қарау және келісу;

мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды, іске асыруды, іске асырылуын мониторингтеуді және нәтижелерін бағалауды жүзеге асыру;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының бюджеттік және қаржылық қызметі бойынша жұмысты үйлестіру;

мемлекеттік жастар және отбасы саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;

Комитет құзыреті аясында мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының мақсатты индикаторларына, көрсеткіштеріне қол жеткізу, іс-шараларды сапалы және уақытылы орындау бойынша жұмысты қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.

16. Құқықтары мен міндеттері:

1) өз құзыреті шегінде құқықтық актілерді қабылдау;

2) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпаратты және материалдарды сұрату және алу;

3) Комитеттің құзыретіне жататын мәселелер бойынша қолданыстағы заңнаманы қолдану бойынша түсіндірмелер мен түсініктемелер беру;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау;

5) Комитеттің өз құзыреті шегінде конкурстар, фестивальдар, конференциялар, семинарлар және басқа да іс-шаралар ұйымдастыруға және өткізу;

6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, сондай-ақ бірлескен актілердің негізінде тиісті мемлекеттік органдардың, олардың келісімі бойынша мемлекеттік органдармен, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдармен белгіленген тәртіппен өзара іс-қимыл жасау;

7) Комитеттің өзіне жүктелген функцияларына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындауға, сондай-ақ іс-шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының қызметкерлерін тарту;

8) жастар және отбасылық саясаттың дамуына үлес қосқан адамдарды мемлекеттік наградаларға ұсыну туралы ұсыныстар енгізу;

Комитеттің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге құқықтары бар және өзге міндеттерді жүзеге асырады.

3-тарау. Комитеттің қызметін ұйымдастыру

17. Комитетке басшылықты Комитетке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын төраға жүзеге асырады.

18. Комитет төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген тәртіппен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

19. Төрағаның Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

20. Комитет төрағасының өкілеттігі:

1) өз орынбасарларының міндеттері мен өкілеттіктерін белгілейді;

2) Комитеттің құрылымдық бөлімшелердің ережесін бекітеді;

3)Комитет төрағасының орынбасарларын қоспағанда, Комитет қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады;

4) іссапар, еңбек демалысын беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілгін арттыру, ынталандыру, үстемеақылар төлеу және сыйақы беру, сондай-ақ төрағаның орынбасарларын қоспағанда Комитет қызметкерлерін тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселелерін шешеді;

5) өз құзыреті шегінде Комитет қызметкерлерінің және ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметкерлері міндетті түрде орындау үшін бұйрықтар шығарады, нұсқаулар береді;

6) заңнамаға сәйкес мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Комитеттің атынан мүддесін білдіреді;

7) Комитетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекетке бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қабылданған шараларға дербес жауапты болады;

8) мемлекеттік жастар және отбасылық саясаттың дамуына үлес қосқан адамдарды алғыс хаттармен және құрмет грамоталарымен көтермелеу мәселелерін шешеді;

9) өзінің құзыретіне жататын басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды;

10) Комитет қызметкерлері мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этика нормаларын сақтауын қамтамасыз етеді;

Комитет төрағасы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын адам орындайды.

21. Комитет төрағасы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

22. Комитет төрағасының орынбасарлары:

1) Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;

2) міндетті түрде Министрдің, Министрліктің жауапты хатшысының, жетекшілік ететін вице-министрдің және Комитет төрағасының тапсырмаларын орындайды;

3) басқа да фунцияларды жүзеге асырады.

4-тарау. Комитеттің мүлкі

23. Заңнамада көзделген жағдайларда Комитеттің жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Комитеттің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

24. Комитетке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Комитеттің, өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату

26. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Комитеттің қарамағындағы мекемелердің тізбесі

«Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

E-Archive of Compulsory Free Copies of Periodicals

Mobile version RSS Site map
яндекс.ћетрика